Artikel 1: DEFINITIES:

1.1. Park&Go is gevestigd aan de Uiverweg 2, 1118 DS Schiphol.

1.2. ALGEMENE VOORWAARDEN: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.3. Park&Go: gebruiker van deze voorwaarden, het bedrijf dat als tussenpersoon fungeert en uitbesteedt aan parkeerbedrijf(ven), Topvalet KvK-nr: 74932381, die het voertuig van reizigers die op luchthaven Schiphol gebruik maken van reguliere lijndiensten of charters in ontvangst neemt, parkeert en aflevert. Deze parkeerbedrijven hierna aangeduid als “parkeerbeheerder”.

1.4. KLANT: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Park&Go onderhandelt over de tot standkoming van een overeenkomst en/of met Park&Go een overeenkomst aangaat. Park&Go en klant worden in het hiernavolgende ook wel tezamen aangeduid met “Partijen”.

1.5. PARKEERPERIODE: de periode waarin het voertuig van de klant wordt geparkeerd. Dit is de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze datum meegerekend) en de einddatum (deze datum meegerekend) van het parkeren.

1.6. PARKEEROVEREENKOMST: de overeenkomst om in opdracht van de klant tegen betaling van de kosten de auto van de klant te parkeren.

Artikel 2: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN TOEPASSELIJKHEID

VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Park&Go en de klant. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een door de klant gemaakte reservering door Park&Go is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de door klant aan Park&Go verstrekte informatie, welke bij de reservering is verstrekt, zoals aankomst en vertrektijd, de gegevens van het voertuig van klant. De opdrachtbevestiging wordt geacht de reservering juist en volledig weer te geven.

2.2. De reservering komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

2.3. Bij het arriveren op de parking worden de sleutels overhandigd en gaat de klant akkoord met het parkeren van zijn voertuig door de partners van Park&Go en dat die bij terugkomst de auto klaarzet voor de klant.

2.4. De overeenkomst wordt aangegaan voor de genoemde parkeerperiode zoals in de reservering vermeldt, waarna deze automatisch wordt beëindigd.

2.5. Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. In voornoemd geval zullen partijen in onderhandeling treden om overeenstemming te bereiken aangaande een alternatieve bepaling die de oorspronkelijke bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen.

2.6. Toepasselijkheid van eventueel door de klant gehanteerde Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken uitdrukkelijk geen deel uit van de overeenkomst.

2.7. Eventuele afwijkingen van deze Algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en zijn slechts rechtsgeldig voor zover deze door Park&Go schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: RESERVEREN, BETALEN EN ANNULEREN 

3.1. Reserveren: Klant kan door het maken van een boeking waarin aankomst- en retourtijden

dienen te worden aangegeven, een parkeerplaats/valetparking reserveren. Klant kan te allen tijde tot 1 uur voor aanvang van de parkeerperiode, een boeking voor de parkeerfaciliteit maken. Boekingen binnen 1 uur voor de aanvang van de parkeerperiode, kunnen uitsluitend via 020-2101550  na telefonisch overleg, gemaakt worden.

3.2. Non acceptatie: Park&Go heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen niet te accepteren.

3.3. Betalen: Online op de site.

3.4. Annuleren voor 48 uur: Klant heeft het recht om de boeking kosteloos te annuleren, mits dit uiterlijk 48 uur vóór de overeengekomen vertrektijd (c.q. inlevertijd van het voertuig) geschiedt. Annulering kan alleen door een email te sturen naar info@schiphol-valet-parking.nl

Er kan niet telefonisch geannuleerd worden.

3.5. Annuleren na 48 uur: Indien de annulering plaatsvindt na 48 uur voor de overeengekomen vertrektijd, is Park&Go gerechtigd om volledige bedrag bij de klant in rekening te brengen.

3.6. No show: Indien de klant de boeking niet per email heeft geannuleerd, maar desalniettemin niet verschijnt (no show), is Park&Go tevens gerechtigd om het volledige bedrag van de boeking bij de klant in rekening te brengen. 

Artikel 4: PARKEREN, RETOURNEREN EN KLACHTEN

4.1. Parkeren: Bij aankomst dienen de autosleutels te worden afgegeven aan de parkeerbeheerder.

4.2. Retourneren: De klant dient de parkeerbeheerder, op het daarvoor bestemde telefoonnummer, te bellen als zij bij de bagageband staat. Het voertuig en de sleutels worden aan klant geretourneerd na het tonen van een kopie van een geldige legitimatie die aantoont dat de parkeerovereenkomst door klant is aangegaan. De parkeerbeheerder behoudt zich het recht voor een fotokopie te laten maken van de legitimatie. De parkeerbeheerder behoudt zich het recht voor het voertuig van klant niet te laten afgeven, indien bovenstaand document niet kan worden overlegd.

4.3. Vertraging: De in de reservering vermelde terugvlucht, tenzij niet vooraf bekend, is bepalend voor het gereed zetten van het voertuig bij terugkomst. De parkeerbeheerder heeft een inspanningsverplichting om het voertuig van de klant zoveel als mogelijk bij aankomst gereed te zetten, echter het kan voorkomen dat klant bij terugkomst op het voertuig dient te wachten door onvoorziene omstandigheden.

Park&Go en de parkeerbeheerder kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De klant is verplicht te melden wanneer er met een andere vlucht retour gereisd wordt.

4.4. Wachten: Er is een standaard wachttijd opgenomen in de tarieven. Bij vertraging wordt door de parkeerbeheerder geen additioneel wachtgeld in rekening gebracht.

4.5. Klant verklaart (bij valetparking) middels ondertekening voor akkoord retour dat het voertuig in beheer wordt genomen door de betreffende parkeerbedrijf.

4.6. Klachten over de dienstverlening van de parkeerbeheerder, daaronder begrepen vermeende schades, dienen door de klant of de chauffeur ten tijde van het retourneren van het voertuig (terstond) op het contract te worden vermeld. Bij gebreke hiervan kan Park&Go/parkeerbeheerder uw klacht niet in behandeling nemen.

4.7. Het uiten van een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 5: VERPLICHTINGEN KLANT 

5.1. Klant is gehouden:

  1. er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) is uitgeschakeld. Er zal slechts gebruik gemaakt kunnen worden van de elektronica die nodig is voor het verrijden van het voertuig (o.a. verlichting, spiegelbediening, stoel). Indien het voertuig van de klant niet start, zal er geen actie ondernemen om het voertuig te starten, tenzij de klant dit wenst. Het risico ligt dan bij de klant die de opdracht heeft gegeven.
  2. dat er geen waardevolle spullen in de auto worden achtergelaten.
  3. er voor zorg te dragen dat het voertuig tijdens de boekingsperiode, voldoende verzekerd is.
  4. eventuele aanwezige schade en/of andere (technische) gebreken van het voertuig aan de chauffeur, die het voertuig aanneemt, kenbaar te maken, bij gebreke waarvan het klachtrecht op hiermee verband houdende schades vervalt.
  5. zich er bij het retourneren van het voertuig van te vergewissen dat het voertuig zich in overeenkomstige staat bevindt als waarin het zich bevond bij aanname van het voertuig.
  6. Reiziger kan tot 15 minuten na retour ontvangen van het motorvoertuig over het beheer van het motorvoertuig een klacht indienen bij Park&Go mits het voertuig niet door gebruiker verplaatst is van de plek waar de Reiziger het motorvoertuig in ontvangst is genomen. Na het tijdsbestek van 15 minuten vervallen alle aansprakelijkheden van Park&Go met betrekking tot het motorvoertuig.

5.2. Op het moment dat de klant het voertuig afgeeft, plaatst klant zijn/haar handtekening op het reserveringsformulier. Park&Go is niet aansprakelijk voor gebruikersschade. Onder gebruikersschade wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan; slijtage, krasjes en/of beschadigingen die gezien de leeftijd en de kilometerstand van het voertuig gangbaar zijn.

5.3. Klant dient het voertuig op het moment dat hij/zij deze weer in ontvangst neemt direct na te kijken op wijzigingen in vergelijking met het moment van afgifte van het voertuig.

5.4 Park&Go is nimmer aansprakelijk voor schade aan het voertuig die op het reserveringsformulier staat opgetekend. Park&Go is nooit aansprakelijk voor schade aan het voertuig die is/zijn veroorzaakt door andere klanten die gebruik maken van onze parkeerterrein. Indien er sprake is van schade aan het voertuig die niet staat opgetekend op het reserveringsformulier, dient klant dit te (laten) noteren op het door hem/haar te ondertekenen reserveringsformulier, bij gebreke waarvan klant zijn/haar rechten om klachten en/of vorderingen uit hoofde van mogelijke schade jegens Park&Go verwerkt. Hierbij wordt opgemerkt dat de parkeerbeheerder enkel aansprakelijk is voor schade aan voertuigen met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 6: VERPLICHTINGEN EN BEVOEGDHEDEN VAN PARK&GO

6.1. A. De parkeerbeheerder is verplicht en bevoegd de auto van klant te parkeren. 

  1. De chauffeur van de parkeerbeheerder is verplicht aan de klant op diens verzoek zijn rijbewijs en legitimatie te tonen.
  2. De chauffeur van de parkeerbeheerder is bevoegd wijzigingen aan te brengen, in onder andere de stand van de stoel en spiegel, welke noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van het voertuig.
  3. Park&Go/parkeerbeheerder zijn verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens verkregen in verband met de reservering of anderzijds conform de Wet Persoonsregistratie.
  4. De parkeerbeheerder verplicht zich met gekwalificeerd en vakbekwaam personeel, het voertuig van de klant te parkeren (Rozenburg N-H/Hoofddorp/Nieuw-Vennep). De parkeerbeheerder verplicht zich deze werkzaamheden op deugdelijke wijze te verrichten. Dit betekent dat medewerkers van de parkeerbeheerder minimaal twee jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, voldoende pauzeren tijdens de werkzaamheden en twaalf uur voor aanvang en tijdens de werkzaamheden geen stimulerende middelen (inclusief alcoholhoudende dranken) tot zich nemen.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

7.1. Voor directe dan wel indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, letsel, gederfde winst en/of milieuschade, veroorzaakt aan (goederen van) de klant of aan derden, door een aantoonbare niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden van de parkeerbeheerder, is de parkeerbeheerder slechts aansprakelijk indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

7.2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel dient een casco verzekerde klant voorrang te geven aan en gebruik te maken van haar casco verzekering indien deze mogelijkheid open staat.

7.3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel is Park&Go niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan het voertuig tijdens de dienstverlening, voor verlies of vermindering van no-claim korting en/of voor vermindering van bonus-malus korting op de autoverzekering van de klant.

7.4. Voor zover op de parkeerbeheerder enige wettelijke aansprakelijkheid rust en in rechte zou komen vast te staan dat de parkeerbeheerder gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de te vergoeden schade worden beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de parkeerbeheerder gesloten (aansprakelijkheids)verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van de parkeerbeheerder komend eigen risico.

7.5. Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel sluit Park&Go aansprakelijkheid uit terzake van (schade door) diefstal, verduistering of inbraak voor, tijdens of na de parkeerperiode.

7.6. De klant vrijwaart Park&Go tegen alle aanspraken van derden voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door Park&Go verrichte werkzaamheden.

7.7.Aan het gedeelte van het contract dat is bestemd voor optekening van aanwezige schades bij aanname van het voertuig (aankomst parking) kunnen geen rechten worden ontleend.

7.8. Park&Go is nimmer verantwoordelijk voor het missen van de vlucht door de klant. Klant is zelf verantwoordelijk voor het aanwezig zijn op Schiphol, zoals aanbevolen door alle reisorganisaties nl.  tenminste tweeënhalf uur voor vertrek.

7.9 Park&Go is niet aansprakelijk voor schades die op het parkeerterrein zijn veroorzaakt door andere klanten(Shuttleklanten) die hun voertuig op het parkeerterrein parkeren.

ARTIKEL 8: OVERMACHT

8.1. Een tekortkoming van Park&Go zal niet aan haar worden toegerekend, indien Park&Go in een  toestand van overmacht verkeert. Park&Go is derhalve niet aansprakelijk voor schade als genoemd in artikel 7 lid 1, welke is veroorzaakt door of op enigerlei wijze verband houdt met een overmachttoestand aan de zijde van Park&Go.

8.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Park&Go onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Parkeerovereenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, welke niet krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Park&Go behoort te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan: werkstaking, vandalisme, stroomstoring, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag dan wel een tekortkoming van hulppersonen.

ARTIKEL 9: TOEPASSELIJK RECHT

9.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Park&Go en de klant is uitsluitend het  Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar binnen Park&Go is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

9.2. Wijzigingen: wijzigingen in de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.